Cemil  Altınbilek
Cemil Altınbilek
Gülistan
Yazarın Makaleleri
VELAYET VE VESAYET
     Velayet, reşit olmayan çocukların hak ve eğitimlerinin sağlanması konusunda, anne ve babaya tanınmış hak ve yükümlülükleri ifade eder. Diğer bir deyiş ile velayet, evlatlık hukuku olarak da tanımlanabilir.    ...
İCRA TAKİBİ
     Bir kimsenin alacağını, borçlusundan sulhen ve rızaen tahsil edemediğinde, Devletin yargı erki içinde, Hukuk sisteminin sağladığı kamu gücünü kullanarak, alacağını elde etme yollarına, cebri icra, yani zorla alma, Kamu...
BOŞANMA SEBEPLERİ
     Boşanma hakkındaki hukuki mevzuat, tüm şahıs hükümlerin düzenlendiği Medeni Kanunumuzda, tafsilatı ile ortaya konmuştur. Kanun boşanma sebeplerini genel ve özel boşanma sebepleri olarak iki ayrı gurupta ele almıştır. ...
KİRA VE TAHLİYE
    Kira, malum olduğu üzere bir malın belli bir bedel karşılığında belirli bir süre için, başka birine verilmesi ve verilen şey karşılığı olarak alınan para olarak tanımlanabilir. Gayrimenkullerin kiraya verilmesi esas itibariyle,...
TELİF HAKKI
     Telif, bir insanın her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği bir ürün olup, bu bir eser meydana getirmek olarak da tanımlanır. Telif hakkı ise, bir ilim veya sanat eseri meydana getiren kimsenin, bu eserden doğan haklarına...
MEDENİYET VE VAKIF
     Vakıf hukuki manada; mal olarak tabir edilen, Gayrimenkul, para veya her nev'î eşya topluluğunun, bir gâye uğruna, kamuya tahsis edilmesi suretiyle meydana getirilmiş, bir sermaye birikimidir. Bu sermaye birimi Kanunların...
Manisa’nın Yangını ve Kurtuluşu
26 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz ve 30 Ağustos zaferlerinden sonra, sanki Büyük Komutanın, 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri…” emrini duymuş ve Mehmetçiğin bu emir ve 'ya istiklâl, ya ölüm” düsturu ile nasıl...
Bağ  Zamânı 
     Yaz  gelince  bağ  zamânı  da  gelir.  Ağustos  ayının ikinci yarısı ise, Manisa Sultânî üzümlerinin olgunlaşma zamânıdır. Önce kurak-kır yerlerdeki seyrek ama kütürdek salkımlar...
MANİSA SEVDASI
'MENSURE” Nerede bir dağ görüntüsü çıksa karşıma, Gözümün önünden Manisa Dağları geçer. Spil'in tepesine sırt üstü uzanmış, Kibele'nin kadınsı çizgilerin ararım. Ne zaman bir atlı görsem bir yerde, Sultan yaylasında...
Tarihi Manisa Çarşısı’na Dair
     Manisa'nın iktisâdî hayâtıyla yaşıt olan Manisa Çarşısı, Manisa'nın sosyal ve kültürel hayâtı hakkında da kaynak olabilecek niteliktedir. Zîra, geçimini ziraat ve ticâret arasında idâme ettirmiş olan hemşerilerimiz,...
Manisa Tarzanı
'Gerçek bir tabiat aşığı, Çevre tutkunu, Bir garip veli.”      Kurtuluş Savaşı'nda, Osmanlı topraklarının içinde olan Arap illerinden iştirak ederek, 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri…” emrini...
Lâle Zamânı
Erişti nev bahar eyyâmı, açıldı güller subh dem Çerağan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen.. Lâle Devri şâiri Nedim Lâlenin; Manisa'nın başı karlı ve dumanlı Spil Dağı'nın tepelerinde bir Hudâinâbit olarak, yâni insan...
Manisa Mesiri
     Mesir kelimesi, seyir eylemek, gezmek mânâsına gelir. Bu gezinti yerlerine de, mesîre yeri denmektedir. Mesîre yerlerinde gezinebilmek için de, mâmur bir ortam, belli bir refah seviyesi ve gönül dinginliği de gerekir. Yoksa kadın...
AVUKAT, SANAT VE MÜZİK
İstanbul Barosu için yapılmış bir mülakattan;       1- Sanatın ve müziğin, insanın yaratılışında mevcut olduğuna inanıyorum. Yani kişinin mayasında mevcut olan güzele temayül, bazen aile, bazen arkadaş bazen de başka bir...
Kıpçak Bozkırları-Deşti Kıpçak
     Deşt kelimesi, Farsça bozkır, sahra, ova anlamına gelir. Kıpçak ise, Orta Asya Türk kavimlerinden, bilhassa Tatar, Başkurt, Kazak, Kırgız ve bu boyların yakın çevrelerindeki topluluklara verilen ortak isimdir. Bu Türk Boylarının...
Geçmişten Geleceğe Bir Köprü Yahyâ Kemâl Beyatlı
     Geçmişte iki büyük şâirimiz arasında yaşanan küçük bir çekişme, sosyolojik bir gerçeğin dört kelime ile edebiyat alanında yerleşmesine vesîle olmuştur.      Son asrın, en büyük şâiri ve fikir adamı...
MÛSİKÎ MEŞK VE MECLİSLERİ-5
HOCA İLE TALEBELER VE SONUÇ Hoca Câhit Gözkân'ın diğer talebeleri hakkında da malumat verebilir misiniz?      Hocam Câhit Gözkân'a çok kişi talebe olarak gelmiştir. Birçok mûsikîşinas da kendisinden istifade etmiştir....
Pîr’i Türkistan Hâce Ahmet Yesevî
Türkistan'dan gelmişiz hepimiz de Yesevîyiz Sarı Saltuk, Koca Hünkâr, Şâh-ı merdân erleriyiz Meşreb-i rindâneyiz, Kalenderiz, Haydarî'yiz Nakşolduk ism-i âlîne, dâima da Halvetteyiz. C.A.      Asya'nın orta...
MÛSİKÎ MEŞK VE MECLİSLERİ-4 İZ BIRAKAN HATIRALAR
Hoca Câhit Gözkân ile ilgili iz bırakan hatıralarınız var mıdır?      Hocan Câhit Gözkân ile ilgili gerek mûsikî meclisimizde dile getirilen gerekse talebeleri ve yakın çevresinden duyduğum pek çok mesel teşkil edecek hatıram...
Şiirlerle İnanç Dünyamız
İslam dîninde ruhban sınıfı yoktur. Yâni müslümanlık inancının tanıtımından, korunmasına kadar hiçbir dînî eylem, belli bir grup veya sınıfın yetkisinde değildir. Ancak dînin kültür, kültürün din içinde olduğunu biliyoruz. Bu...
MÛSİKÎ MEŞK VE MECLİSLERİ-3 MÛSİKÎ’DE TASAVVUF VE REBAB
MÛSİKÎ'DE TASAVVUF VE REBAB 'Cemil Altınbilek' ile mûsikî üzerine bir mülâkat” Hoca Câhit Gözkân'ın dini-tasavvufi bir yönü biliniyor, bu konudaki izlenimleriniz anlatır mısınız?      Kültürümüzde...
Bizim Yûnus’dan
Yûnus Emre, Anadolu Türk Müslümanlığının en önde gelen temsilcililerinden olup, milletimizin duyuş, düşünüş ve inanç temayülünün, sesi-sedâsı olmuş, tasavvufi irfan geleneğini mayalayarak, gönüllerde haklı olarak taht kurmuştur....
MÛSİKÎ MEŞK VE MECLİSLERİ-2 EV FASILLARI
'Cemil Altınbilek' ile mûsikî üzerine bir mülâkat” Ev meşk meclislerinden ve fasıl gecelerinden bahseder misiniz? Hoca Câhit Gözkân(1909-1999), her zaman mûsikî meclislerini hocası Ahmet Mükerrem Akınca'ya tevarüssen devam...
Mevlânâ ve Mesnevi’ye Dair
Mevlânâ'nın izinde müesseseleşerek, mensuplarına İslâm dînini, ilâhi bir mûsıkînin refâkatinde, semâ ederek yaşatan.  Birkaç metrekarelik çilehânelerinde tefekkür ve ibâdet ile terbiye eden.  Mutfaklarındaki edep ve erkân...