Celil Altınbilek
Celil Altınbilek
Yazarın Makaleleri
İnanç ve Kültürün Kodları II
     Kültür ile medeniyetin alakasının nerede başlayıp bittiği de zihinlerde çokça yer etmiştir. Kimileri kültürü medeniyetle özdeşleştirdikleri gibi, diğer yandan kültür ve medeniyet kavramlarının birbirinden ayrı olduğunu...
İnanç ve Kültürün Kodları
     İnsanlar üzerinde inanç ve iman gibi değerler büyük bir yer işgal ettiği gibi,  O'nun düşünüş, kabulleniş ve yaşayış tarzı üzerinde her zaman tam bir mutabakat sağlanamamaktadır. İnanç üzerinden zihnin,...
Hayatımızın İçinde Masallar
     Önemli ve zor zamanların olay ve insanları, ulusların hafızasına, yerleşir, kazınır çeşitli şekillerde anlatılır, tarih ve edebiyatın temellerini oluştur. Destanlar milletlerin, din, fazilet, kahramanlık maceralarının...
İnanç, Akli İtikat, Fahreddin Razi ve Herat
Türk Diyarı olan Asya'da yani Türkistan'da bir zamanlar aklı, mantığı, fen ilimlerinin kıymeti ve önceliği mevcuttu. Bu yol üzerinden Türkler ve İslam dünyası itibarlı ve özenilecek bir yer edinmişti. Fahreddin Razi üzerinden...
Türk Yurtlarından Türkistan
     Türklerin ata yurdu olarak belirtilen, Orta Asya topraklarında Türk Toplulukları'nın tarihi, arkeolojik kazılar, bulunan eşyalarla daha keskin bir ifade bulmaktadır, bu buluntuların çoğunluğu mezarlarda çıkmakta ve milattan...
Dünyanın Yaratılışıyla İlgili Manisa’dan Bir Efsane
     Kültürle ilgili çalışmalar kolay kolay unutulmaz geleceğe taşınır. Çok zaman mahalli olandan evrensele gider. Tabi bunun için önce bu şuuruna sahip, donanımlı insanlar gerekir. Tabii gayretlilerin de belirli bir mevkide...
Türklerin Yaradılış Destanı
Türk yaradılış destanları kültürümüzde mühim bir yere sahiptir. Ana konusu ve temeli aynı olmakla birlikte bazı farklılıklara sahip birçok yaradılış destanı mevcuttur. Ziya Gökalp'in kaleme aldığı bir destanı sizinle paylaşalım....
Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferi
     Anadolu'yu Türklere vatan yapan, Çağrı Bey'in oğlu Mehmed Alparslan, Üçüncü Batı Seferinde, 50 bin Türk çerisi ile 200 bin kişilik Bizans ordusunu 26 Ağustos 1071 de Malazgirt'te yenerek, ilk defa Bizans Kayserini...
Bekleyiş
Dağların, ovaların ve de yolların ardında insanlar, yeni bir umut ve gönül eyleyişlerle zamanı yitirirler. Sahip olduklarının zevkiyle, elde edemediklerinin hırsı ve azmiyle mücadele devam eder.      Devran bir bitmeyen zamanın...
Tarihin İçinde Türkçe
     Eski Türk devletlerinin yazılı edebiyat örnekleri çok fazla değildir. Yazıları, kullandıkları eşya ve ihtiyaçları ile sınırlı kalmıştır. Göktürk yazıtları her ne kadar bir devamlılığı ve yazı geçmişini ciddi...
Aşağı Türkistan Üzerine
     Türk tarihi ve medeniyetinde önemli bir yer tutan Türkistan ifadesi için, İslâm tarihçilerinden el-Kazvinî eserinde, Türk topluluklarının oturdukları ülkelerin "Türkistan" adıyla anıldığını belirtir. Alman kökenli...
Selçuklu Devletinin Futuhat Menzilleri
     Oğuzlar Devletinden içinden çıkan ve onlarla aynı soya sahip Selçuklular önce Aşağı Türkistan sonra Horasan''a yerleşmişti. 1040 yılında kazandıkları Dandanakan muharebesiyle Horasan yöresinde güçlü ve idealleri...
Türklerde Musıki Üzerine Notlar
     Eski Türk halkının, konuşma ve deyişlerinde, pek çok nağmeli ve hoş sözlere tesadüf etmekteyiz. Tarih boyunca da güzel söz söylemek, şiir şeklinde uyumlu ve uyaklı laflar etmek bir gelenek halini almıştı. Destanlarda,...
Türklerin Arap Ordularıyla Karşılaşması
     Türklerin İslam'a girişleri sanıldığı gibi çabuk ve kolay olmamıştı. Onların bu dini kabul edişleri, uzun ve çeşitli faktör ve de olayları içeren bir dizi kararlar neticesinde oldu.       İslam'ın...
Orhun’da Bengü Taşları
     Bengü taşları Türklerin taşa kazıdığı yazıtlarıdır. İlk önce Yenisey taraflarında bulunmuş, 1800 yıllardan sonra Orhun bölgesindekiler açığa çıkarılmıştı. Bunları çalışan Finli, Danimarkalı ve Rus bilim...
Dr. Selim Altan
     İnsanın dostları, sevdikleri hayatındaki ışıklardır, onlarla aydınlanırız. Onlar dünya ve ahirette var olacak olan tamamlayıcılarımız, birlikteliklerimiz gibidirler. Dostlarla birlikte var olduğumuz geniş halka da uzayan...
Ciğerdelen Kalesinden Ne Kaldı
Cumhuriyet Türkiye'sinde başlayıp, Balkanlar serhadinde Osmanlı hayatı, gazaları ve aşklarının işlendiği Ciğerdelen romanında, nesilden nesille yaşananlar gerçek hayatta olduğu gibi ete kemiğe bürünmüş şekilde anlatılır. Daha...
Ciğerdelen Romanıyla Yolculuk
Safiye Erol'un Ciğerdelen romanı, Turan Bey ile Canzı'nın birbirlerine olan ilgilerini anlatarak başlamakta ve atalarıyla ilintili tarihe doğru yol almakta ve sonunda başa dönmektedir. Turhan Bey,' O bütün ömrümce uyur ve uyanık,...
Türk Edebiyatının Seçkin İsmi Safiye Erol
Safiye Erol, 1902 senesinde Edirne Uzunköprü'de doğmuş, 2 Ekim 1964'te İstanbul'da vefat etmiştir. 13 yaşında Almanya'ya gitmiş ortaokul ve liseden sonra Münih Üniversitesinde Felsefe ve Edebiyat bölümünü tamamlamış ve...
Göktürkler Üzerine
     Türk tarihinde ilk defa Türk adıyla anılan Göktürk devleti, 552 yılında Bumin Kağan tarafından kuruldu. Eski Türk adetlerinde ülke kardeşler arasında paylaştırılırdı. O, kardeşi İstemi Kağan'ı batı bölgesine...
Hal Durakları’nda Hissediş
     Yakın zamanda yeni bir kitap okuyucusuyla buluştu. Tamer Bükülen' in Hal Durakları 1 Hissediş, yazarın ilk kitabı olmasına rağmen, kapaktaki 1 ibaresi, onun yeni basılacak seri kitaplara başlangıç olacağının işaretidir....
Düyun-u Umumi -Özel Sektör Tekeli
     Tarihimizde bazı olaylar çok önemli neticelere yol açmıştır. Sultan II. Abdülhamit tarafından çıkarılmış bir kararname ile kurulmuş olan ve bir taraftan Osmanlı, diğer taraftan Türkiye'de alacaklı Avrupalı ülkeler...
Karlofça Andlaşması Zamanı ve Amcazade Hüseyin Paşa
     Osmanlı Devleti, tarihlerde II Viyana Muhasarası diye geçen seferde ağır bir mağlubiyet almış ve savaşın kumandanı veziriazam Kara Mustafa Paşa cezalandırılmıştı. Bu tarihten itibaren Devletin talihi ters dönüyordu....
Oğuz Kağan Destanı
     Eski Türk destanlarının en önemlilerinden biri Oğuz Kağan Destanıdır. Anlatılan olayların tarihleri, Hun Devleti zamanını işaret etse de daha eskilere dayanan Sakalar devrine kadar gitmektedir. Oğuz Kağan tarihteki en büyük...